دانلود بازي Skater Boy پسر اسکيتباز اندرويد

8 می 2014

در اين بازي شوار يک اسکيت باز حرفه اي هستيد و به ورزش زيباي اسکيت مي پردازيد

ويژگي ها:

تصاصوير زيبا

3 مکان مختلف

90 مرحله اعتياداور

ايتم هاي مختلف