بازی هتلداری Hotel Dash Deluxe آیفون آیپد آیپاد

24 می 2014

آماده شوید که قرار است هتل ها را نوسازی و تزئین کنید و از مهمانان غرغروی زیادی که ممکن است عاشق حیوانات خانگی، عشق فشن یا حتی دلقک باشند، پذیرایی کنید!

با لمس کردن صفحه می توانید غذا به اتاق ها ببرید، پتوی اضافی به مهمانان بدهید و یا کارهای دیگری از این دست!

ژاگر خوب به مهمانان هتل سرویس بدهید، امتیاز اضافه می گیرید، ولی اگر از آنها غافل شوید ممکن است زود از هتل شما بروند.