بازی اسنِیک (Snake)

27 آوریل 2014

یک بازی معروف!

همان ماری که باید دانه های غذا را بخورد تا طولش بیشتر شود، فقط حواستان باشد دنبال غذا که می روید، به دم مار یا دیوارها برخورد نکنید.